Geconsolideerde resultaten 2019 en benoeming van Gaëtan Waucquez als lid van de Raad van Bestuur

Algemene groei van de commerciële resultaten, nettoresultaat beïnvloed door niet-recurrente elementen, financiële draagkracht bevestigd

BRUSSEL, 26 mei 2020. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Degroof Petercam heeft de geconsolideerde financiële staten voor het jaar 2019 goedgekeurd. Daarnaast heeft zij de benoeming van Gaëtan Waucquez tot niet-uitvoerend bestuurder goedgekeurd, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthoudende autoriteiten.

  • Solide rendementen op portefeuilles, fondsen en mandaten
  • Toename van de totale activa van cliënten (netto) : +18% tot 74,7 miljard euro
  • Record netto-instroom van 2,1 miljard euro in de entiteit DPAM
  • Groei van de inkomsten naar 480,6 miljoen euro
  • Bruto bedrijfsresultaat: 84,4 miljoen euro
  • Nettoresultaat sterk gedaald door niet-recurrente elementen
  • Kernkapitaalratio (CET1): 19,5%, ruim boven de wettelijke vereisten

Meer informatie: hier

Bruno Colmant, CEO van Degroof Petercam: " 2019 was een gematigd jaar, gekenmerkt door ups en downs. We behaalden solide rendementen voor onze cliënten, globaal gezien tekenden onze activiteiten een groei op en het institutionele vermogensbeheer boekte een record kapitaalinstroom. Onze beleggingsexpertise werd erkend door onze cliënten en door de sector, getuige de talrijke onderscheidingen. Het jaar werd echter ook gekenmerkt door aanzienlijke kosten met betrekking tot de reglementaire remediëringsoefening, IT-investeringen en waardeverminderingen op goodwill.

Onze teams hebben een buitengewone veerkracht en pro-activiteit betoond en blijven dat ook doen in het licht van de Covid-19 gezondheidscrisis. In de eerste helft van 2020 heeft de hoge volatiliteit van de markten geleid tot een aanzienlijke daling van de waarde van het vermogen onder beheer. Het is echter nog te vroeg om het effect voor het jaar 2020 te kwantificeren. Maar zelfs in het geval van een significante negatieve impact op de resultaten voor 2020, beschikt Degroof Petercam over een ruim geconsolideerd eigen vermogen om deze beproeving te overwinnen. De groep is zeer goed gekapitaliseerd en heeft een balanstotaal van meer dan 8 miljard euro, waarvan 5 miljard euro bestaat uit zeer liquide activa.

Namens de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité wil ik onze teams oprecht bedanken voor hun toewijding en onze cliënten voor hun vertrouwen en loyaliteit".

Nieuwe niet-uitvoerende bestuurder: Gaëtan Waucquez

De Algemene Vergadering heeft de benoeming van Gaëtan Waucquez tot niet-uitvoerend bestuurder goedgekeurd, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthoudende autoriteiten.

Gaëtan Waucquez heeft een diploma rechten (UCL), een aanvullend diploma in Business Administration (VUB) en een postgraduaat in management (SOLVAY-CEPAC). Gaëtan Waucquez volgde ook het International Executive Program aan de INSEAD.

Tussen 1994 en 2000 bekleedde Gaëtan Waucquez verschillende uitvoerende financiële functies binnen de UCB-groep in België en de Verenigde Staten. Gaëtan Waucquez trad vervolgens in 2000 toe tot de FLORIDIENNE-groep, een op Euronext Brussel genoteerde onderneming. Na de oprichting van de divisie Life Science werd hij in 2002 Chief Financial Officer van FLORIDIENNE. Hij werd er Chief Executive Officer in 2007 en Afgevaardigd Bestuurder in 2015.

De Algemene Vergadering heeft ook akte genomen van het ontslag als bestuurder van Benoît Daenen en Alain Schockert, dat ingaat op het einde van de Algemene Vergadering.

Ludwig Criel, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Degroof Petercam: "Samen met alle bestuurders wil ik Benoît Daenen bedanken voor zijn inzet en verwezenlijkingen voor de private banking activiteit van Degroof Petercam en voor zijn bijdrage aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur. Namens de leden van de Raad van Bestuur en de medewerkers van Degroof Petercam wil ik ook onze diepe dankbaarheid betuigen aan Alain Schockert voor de bijna vijf decennia die hij heeft  toegewijd aan onze onderneming als hoofd van Corporate Finance en als bestuurder van de bank in België en Luxemburg. Graag verwelkomen we ook Gaëtan Waucquez. We zijn verheugd om op zijn expertise en ervaring te kunnen rekenen. Hij is al vertrouwd met ons bedrijf aangezien hij van 2007 tot 2015 zetelde als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Bank Degroof.»

Gedetailleerde resultaten

1. Commerciële activiteiten

In een klimaat van dalende rentes zijn het vooral de metiers die commissies genereren die de resultaten van de bank bepalen. Terwijl de verschillende entiteiten van de groep Degroof Petercam konden profiteren van de stijging van de beurzen, waren het voornamelijk de activiteiten institutioneel vermogensbeheer en Asset Services die de drijvende kracht waren in 2019.

- Private Banking

Als gevolg van haar focus op de naleving van de wettelijke vereisten voor de naleving van de anti-witwasvoorschriften noteerde de afdeling Private Banking licht negatieve netto kapitaalinstromen, al bleef het markteffect overwegend positief. Op 31 december 2019 bedroeg het beheerd vermogen van private-banking-cliënten 38,4 miljard euro tegenover 34,2 miljard euro in 2018, een stijging van 12,3%.

- Degroof Petercam Asset Management

De entiteit Degroof Petercam Asset Management (DPAM), die zich toespitst op het beheer van fondsen en mandaten voor grote institutionele investeerders en op de distributie van huisfondsen, registreerde een recordniveau van netto kapitaalinstroom. Het vermogen onder beheer (bruto) steeg van 31,7 miljard euro eind vorig jaar naar 39,2 miljard euro miljard eind 2019. Dit bedrag weerspiegelt enerzijds een marktstijging en anderzijds een netto-instroom van 2,1 miljard euro. Daarnaast heeft DPAM haar succesvolle internationale expansie voortgezet, met bijna 70% van de netto-instroom afkomstig vanuit het buitenland.

- Investment Banking

Met uitzondering van de brokerage-inkomsten van de dealing desk, die in 2019 een sterke groei optekenden, zijn de overige inkomsten uit de investment banking-activiteiten licht gedaald ten opzichte van het voorgaande recordjaar. Met 90 mandaten in adviesverlening, fusies & overnames en kapitaalmarkttransacties in 2019, bevestigde Degroof Petercam haar leidende positie op het vlak van investment banking, in het bijzonder wat de middelgrote ondernemingen betreft.

- Asset Services

Op 31 december 2019 hadden de asset services activiteiten 40,5 miljard euro aan vermogen onder beheer (waarvan 8,5 miljard euro voor derden), een stijging van 15.8 % ten opzichte van vorig jaar.

Solide rendementen

Zowel de modelportefeuilles als de patrimoniale fondsen ’Global Strategy’ hebben over een periode van 1, 3 en 5 jaar bovengemiddeld goed gepresteerd. Aan de kant van het institutioneel beheer (DPAM) hebben de fondsen uitstekende langetermijnrendementen geboekt. Vorig jaar werd DPAM door de Belgische financiële dagbladen De Tijd/L’Echo bekroond met de 'Super Award' voor de beste vermogensbeheerder in aandelen en obligaties over de afgelopen vijf jaar.

Totale activa van cliënten: 74,7 miljard euro

In 2019 groeide de totale activa van cliënten met meer dan 18% tot 74,7 miljard euro in vergelijking met 63,2 miljard euro een jaar eerder. Dit zijn nettobedragen, na aftrek van dubbeltellingen tussen de verschillende activiteiten van de groep, met name: beheer- en kredietdiensten, administratieve diensten en bewaardiensten.

2. Financiële resultaten

De totale inkomsten bedroegen eind 2019 480,6 miljoen euro tegenover 454,8 miljoen euro in 2018, een stijging van 5,6%. Het negatieve renteklimaat in Europa bleef wegen op de rente-inkomsten. Er dient echter te worden opgemerkt dat Degroof Petercam minder afhankelijk wordt van rente-inkomsten die voornamelijk door externe factoren worden beïnvloed. Over het geheel genomen zijn de netto commissie-inkomsten, over de verschillende activiteiten, licht gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Het brutobedrijfsresultaat bedroeg 84,4 miljoen euro op 31 december 2019, een daling van 24,5% op jaarbasis. Het geconsolideerde nettoresultaat, na belastingen en uitzonderlijke elementen, toont een winst van 20,2 miljoen euro.

Deze sterke daling ten opzichte van vorig jaar wordt enerzijds verklaard door de aanzienlijke stijging van de bedrijfskosten ten gevolge van gestegen technologische transformatiekosten en de kosten van de reglementaire remediëring, die slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door de groei van de inkomsten (met name een gematigde stijging van het algemene niveau van de commissies), en, anderzijds door het uitzonderlijke niveau van afschrijvingen van activa (voornamelijk in de buitenlandse bankactiviteiten).

Op balansniveau bedroeg de reglementaire kapitaalratio (CET1 ) op 31 december 2019 19,5% tegenover 16,8% een jaar eerder, en de LCR-liquiditeitsratio bedroeg 308%, ruimschoots boven de opgelegde minimumratio's. Het balanstotaal bedroeg meer dan 8 miljard euro, waarvan 5 miljard euro bestaat uit zeer liquide middelen. Degroof Petercam blijft dus een zeer goed gekapitaliseerde bank met een aanzienlijke liquiditeit, wat het resultaat is van het conservatieve beleid in het beheer van de groep, haar balans en haar activiteiten.

Arnaud Denis

External Communication, Degroof Petercam

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise. Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management en van zijn historische minderheidsaandeelhouder CLdN Cobelfret. Degroof Petercam kan steunen op de uitgebreide expertise en het internationale netwerk van Indosuez en de groep Crédit Agricole, de 9e grootste bank ter wereld (The Banker, 2024).

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

Neem contact op met