Geconsolideerde resultaten 2020

Commerciële resultaten algemeen positief, nettoresultaat in sterke stijging, financiële draagkracht bevestigd

BRUSSEL, 7 MEI 2021.  De Raad van Bestuur van Degroof Petercam heeft de geconsolideerde financiële staten voor het jaar 2020 afgesloten. Die zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 25 mei.

 • Nettowinst: 40,0 miljoen euro (20,2 miljoen in 2019)
 • Brutobedrijfsresultaat: 83,0 miljoen euro (84,4 miljoen in 2019)
 • Totale netto-inkomsten: 469,2 miljoen euro (480,6 miljoen in 2019)
 • Solide rendementen op portefeuilles, fondsen en mandaten
 • Totale activa van cliënten (netto): 75 miljard euro (74,7 miljard eind 2019)
 • Record netto-instroom van 2,5 miljard euro in de entiteit DPAM
 • Ruime verdubbeling van het nettovermogen belegd in duurzame strategieën tot 14,9 miljard
 • Kernkapitaalratio (CET1): 21,2% (19,5% eind 2019), ruim boven de wettelijke vereisten

 

Bruno Colmant, CEO Degroof Petercam: “2020 zal als een buitengewoon jaar in ons geheugen gegrift blijven. Tijdens deze pandemie  toonde Degroof Petercam zich op geen enkel moment verslagen. Integendeel, we gaven blijk van standvastigheid. En wij hebben voor onze cliënten solide rendementen neergezet. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden en COVID-19 heeft ons gediversifieerde bedrijfsmodel zijn onbetwistbare veerkracht bewezen, die zich geuit heeft in een recordgroei van de activa in Asset Management en in uitzonderlijke resultaten van onze activiteit Investment Banking.”

In naam van het directiecomité wil ik de teams die onze cliënten begeleiden met een onovertroffen expertise, oprecht bedanken. Ik wil ook graag onze cliënten en partners bedanken voor hun blijvende vertrouwen, generatie na generatie, al... 150 jaar.”

Gilles Samyn, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “Ik ben onder de indruk van de aanzienlijke inspanningen en de opmerkelijke collectieve intelligentie van onze medewerkers ten dienste van onze cliënten. De resultaten zijn grotendeels onaangetast gebleven door de crisis en vertonen een sterke kapitalisatie. Samen met de raad van bestuur kijk ik ernaar uit om de strategische groei voort te zetten en de operationele efficiëntie te verhogen.”

 

Gedetailleerde resultaten

1. Commerciële activiteiten

De metiers die commissielonen genereren behaalden solide resultaten.

 • Private Banking

Op 31 december 2020 bedroegen de activa onder beheer van het privécliënteel 35,9 miljard euro, tegenover 38,4 miljard euro in 2019. Die afvlakking wordt verklaard door de verkoop van de Spaanse dochteronderneming en inspanningen om te voldoen aan de reglementaire vereisten. De diverse commerciële en IT-initiatieven in 2020 opgestart, zullen in 2021 geleidelijk aan tastbare resultaten opleveren.

Het uitstaande bedrag aan door cliënten gebruikte kredieten bedroeg op 31 december 2020 2,0 miljard euro.

Zowel de modelportefeuilles als de patrimoniale fondsen hebben over een periode van 1, 3 en 5 jaar bovengemiddeld goed gepresteerd. De patrimoniale strategie vierde haar 30e verjaardag met sterke gemiddelde rendementen jaar na jaar.

 • Degroof Petercam Asset Management

De entiteit Degroof Petercam Asset Management (DPAM), die zich toelegt op het beheer van beleggingsfondsen, mandaten voor grote institutionele partijen en op de distributie van fondsen, heeft een record geboekt met bruto activa onder beheer 43,3 miljard euro in 2020, tegenover 39,2 miljard euro eind vorig jaar. De stijging met 10% weerspiegelt enerzijds het positieve markteffect en anderzijds een nettokapitaalinstroom van 2,5 miljard euro. DPAM zette haar internationale expansie overigens met succes voort: bijna 88% van de nettokapitaalinstroom komt uit het buitenland. In 2020 vierde DPAM de 20e verjaardag van de lancering van haar eerste duurzame beleggingsstrategie en boekte ze een verdubbeling van het vermogen belegd in duurzame strategieën tot meer dan 14,9 miljard euro netto. De beleggingsstrategieën hebben uitstekende lange termijn rendementen opgeleverd. Vorig jaar sleepte DPAM talrijke internationale bekroningen in de wacht voor de kwaliteit van het beheer en de rendementen van de beleggingen.

 • Investment Banking

Nadat de pandemie de mandaten in fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties en adviesverlening in het eerste halfjaar tot stilstand bracht, herstelde de activiteit Investment Banking tijdens de tweede helft van het jaar zich op indrukwekkende wijze, met in totaal ruim 50 opdrachten voor het hele jaar. Gedreven door de sterke volatiliteit van de financiële markten, die gunstig was voor de marktenzaal, slaagde de activiteit Investment Banking erin een recordprestatie neer te zetten.

 • Asset Services

Op 31 december 2020 had Asset Services (administratie- en bewaardiensten voor beleggingsfondsen) 51,7 miljard euro activa onder administratie en/of in bewaring, waarvan 8,3 miljard euro voor derden. De uitzonderlijke stijging van 27,8% ten opzichte van 2019 is voornamelijk toe te schrijven aan de integratie van de voormalige Petercam-fondsen op het administratieplatform. Met die resultaten bevestigt die activiteit haar leidende positie op de markt.

Totale activa van cliënten (netto): 75 miljard euro

Voor alle activiteiten samen tekenden de totale activa van het cliënteel een lichte stijging van 0,4% op. Dat stemt overeen met een bedrag van 75 miljard euro eind 2020, tegenover 74,7 miljard euro een jaar voordien. Het betreft nettobedragen, na aftrek van dubbeltellingen tussen de verschillende activiteiten van de groep, met name het beheer, de kredieten, de bewaar- en administratieve diensten.

De cijfers van 2020 tellen de Spaanse dochteronderneming niet meer mee. Om de vergelijking met 2019 mogelijk te maken, bedroegen de totale activa van cliënten in 2019, exclusief Spanje, 73,4 miljard euro. Op vergelijkbare basis is de totale netto-activa van cliënten derhalve met 2,2% gestegen.

 

2. Financiële resultaten

De totale inkomsten bedroegen 469,2 miljoen euro tegenover 480,6 miljoen in 2019, een vermindering van 2,4%.

Ondanks het negatieve renteklimaat stabiliseerde het brutobedrijfsresultaat zich op 83 miljoen euro op 31 december 2020. Na belastingen en uitzonderlijke elementen bedroeg de geconsolideerde nettowinst 40,0 miljoen euro. Die netto stijging wordt niet alleen verklaard door de stijging van het nettoresultaat uit commissielonen en door een aanzienlijk lagere belastinglast in 2020, maar ook door de uitzonderlijke elementen in 2019, meer bepaald als gevolg van de verkoop van de dochteronderneming in Spanje.

Op balansniveau bedroeg de reglementaire kapitaalratio (CET1) op 31 december 2020 21,2% tegenover 19,5% een jaar eerder, en de LCR-liquiditeitsratio bedroeg 266%, ruimschoots boven de opgelegde minimumratio's.

Het balanstotaal bedroeg meer dan 8,8 miljard euro, waarvan meer dan 4 miljard euro zeer liquide activa. Dat illustreert onze financiële robuustheid die te danken is aan een conservatief beleid in het beheer van de groep en de activiteiten.

Arnaud Denis

External Communication, Degroof Petercam

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise.

Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74,3 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise.

Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management (65%) en van zijn historische aandeelhouder CLdN Cobelfret (20%). Degroof Petercam profiteert van de uitgebreide expertise en actiemogelijkheden van het internationale netwerk van Indosuez Wealth Management en de groep Crédit Agricole, de 10e grootste bank ter wereld.

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.